headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Veilige school

Het Petrus Canisius College wil een veilige school zijn voor alle leerlingen en medewerkers.
Daarom besteden we bijvoorbeeld tijdens de mentorlessen veel aandacht aan veiligheid, want alleen binnen een veilige leeromgeving kun je tot goede prestaties komen. We maken daarom ook duidelijke afspraken over hoe we met elkaar (willen) omgaan en die zijn te vinden in de PCC-gedragscode.

Er wordt tijdens de lessen en andere activiteiten uitvoerig stilgestaan bij het fenomeen pesten, want er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Wij vinden dat al onze leerlingen evenveel recht hebben op een fijne schooltijd. In ons PCC-Pestprotocol lees je wat hiervoor de afspraken zijn.

Jaarlijks houden we veiligheidenquêtes onder leerlingen om het gevoel van veiligheid te peilen. 
Uit die peilingen komt gelukkig steeds naar voren dat leerlingen zich op de verschillende vestigingen van het PCC echt veilig voelen.
Op allerlei andere manieren werken we samen aan een prettig en veilig klimaat op en rond onze scholen:

  • Interne contactpersonen en externe vertrouwenspersoon.
  • Protocol sociale media
  • Veiligheidsconvenanten
  • Jeugdcoördinator politie

INTERNE CONTACTPERSONEN & EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

We willen dat alle leerlingen en personeelsleden respect hebben voor ieders mening, overtuiging en aard.
Intimidatie hoort nergens thuis en dus ook niet op onze school. Maar ook andere vormen van geweld worden niet getolereerd. 
Geweld, ongeacht of het gaat om verbaal of non-verbaal geweld, accepteren we niet op het Petrus Canisius College! 

>> BELANGRIJK << 
Jaarlijks 
ontvang je als leerling de digitale folder 'Voel je veilig, ook op school'.  

Hierin zijn contactgegevens opgenomen van de interne contactpersonen én van de externe vertrouwenspersonen van onze school.

PROTOCOL SOCIALE MEDIA

Het PCC kent een protocol voor het gebruik van sociale media in (relatie tot) school. Daarin staat precies te lezen hoe we ook op digitaal terrein met elkaar om gaan. Het protocol houdt uiteraard verband met bijvoorbeeld het Leerlingenstatuut en de Internetgedragscode die we hanteren.

VEILIGHEIDSCONVENANTEN & HANDELINGSPROTOCOL

Met gemeente, politie, openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de drie gemeenten van onze vestigingen, heeft het PCC een Convenant Veilige School en bijbehorend Handelingsprotocol opgesteld en ondertekend.

In de Veiligheidsconvenanten staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar. Er staat onder andere, dat:
- het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school niet is toegestaan
- vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet zullen worden getolereerd
- het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
- het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
- kluisjes/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
- bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie
- de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies.  

>> Klik hier voor de Veiligheidsconvenanten en het Handelingsprotocol <<

JEUGDCOÖRDINATOR POLITIE

Mevrouw Brigitta Coppens is jeugdcoördinator bij de politie en zij is voor leerlingen en ouders/verzorgers bereikbaar via haar twitteraccount @brigittacoppens.

Colums van haar hand: