headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

Ouderraad PCC Fabritius

Wat wil de ouderraad?

De ouderraden van het PCC hebben twee belangrijke doelstellingen: In de eerste plaats willen wij de belangen behartigen van ouders en leerlingen bij allerlei schoolzaken. In de tweede plaats willen we als het even kan de school assistentie verlenen bij allerlei gebeurtenissen en activiteiten. Met docenten en directie maken we dus samen die school tot de onze.

In de ouderraad praten de ouders met de schoolleiding over de gehele gang van zaken van het onderwijs op hun vestiging. Om een indruk te geven: de alledaagse praktijk van de vernieuwingen in het onderwijs, de visie op het onderwijs, de kwaliteitsrapporten. Ook wordt gesproken over de veilige school, het anti-rookbeleid, reizen/projecten/excursies en onderwerpen voor thema-avonden. Verder nog over de diploma-uitreiking, open dagen en de kerstviering.

De ouderraad doet meer. Hij organiseert (mede) en verricht hand- en spandiensten tijdens ouderavonden, open dagen, thema-avonden of levert ouders aan voor commissies en andere raden.

Er zijn veel belangrijke zaken om - vanuit het perspectief van de ouders - over van gedachten te wisselen. Ouders kunnen een lid van de ouderraad direct aanspreken om onderwerpen in te brengen. De ouderraad vormt een klankbord voor zowel de vestigingsdirectie als voor de ouders.
(NB: Een eventuele klacht m.b.t. de school behoort niet thuis bij de ouderraad; hiervoor verwijzen we naar de Klachtenregeling elders op onze website.)

Ouders in de Medezeggenschapsraad

Er is ook een medezeggenschapsraad waarin minimaal een vijftal ouders de belangen van de ouders vertegenwoordigen. Dit zijn in het algemeen ouders die zitting hebben in één van de ouderraden. Daarnaast is het personeel vertegenwoordigd in deze raad en ook leerlingen hebben wettelijk het recht zich hierin te laten vertegenwoordigen.
In de medezeggenschapsraad praten we samen met de centrale directie bijvoorbeeld over het leerlingenstatuut, de totale begroting van de school en allerlei andere centrale regelingen.

Wij zijn er voor u!

Wilt u een lid van de ouderraad van een vestiging spreken? Wilt u meedoen? Een idee doorgeven? Vragen hoe je als ouder met een klacht moet omgaan?
Bel op naar de vestiging van uw kind en vraag naar het telefoonnummer van de voorzitter of secretaris van de ouderraad van de vestiging.
U kunt ons bereiken via e-mail (zie hierboven) of per post. Geef s.v.p. duidelijk op de envelop aan voor welke ouderraad deze is bestemd. Indien u 'vertrouwelijk' vermeld op de envelop, wordt deze niet opengemaakt door iemand anders dan een lid van de betreffende ouderraad.

De OUDERRAAD van PCC Fabritius: 

U kunt deze bereiken via e-mail.