headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Internetgedragscode

Het openbare internet is een onmisbare bron van informatie in het onderwijs. Ook vervult het internet een belangrijke rol in de communicatie. Het Petrus Canisius College moedigt daarom het gebruik van internet en e-mail aan.

We zijn ons ervan bewust dat aan het gebruik van het openbare internet risico's verbonden zijn. Daarom is er een PCC-Internetgedragscode opgesteld die tot doel heeft om de risico's te minimaliseren en verantwoord internet gebruik mogelijk te maken. De regeling past binnen het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op Ondernemingsraden, en is gebaseerd op o.a.  de bestaande onderwijswet- en regelgeving 2015 en de huidige onderwijspraktijk (en de gerelateerde onderwijsjurisprudentie).
De regeling heeft een nauwe relatie met de PCC-gedragscode, het protocol ‘Sociale Media op het PCC’, de Veiligheidsconvenanten (en Handelingsprotocol) én het PCC-Leerlingenstatuut, en heeft de goedkeuring gekregen van de personeelsraad en de medezeggenschapsraad. 

Van de PCC-Internetgedragscode bestaan twee versies, namelijk: