headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Verantwoording

Wat is een goede school en wie bepaalt dat? 

Goede informatie is noodzakelijk voor een helder en evenwichtig beeld van een school.
Het PCC geeft daarom graag openheid van zaken met betrekking tot alles wat in de school gebeurt, onze resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Dat doen we op twee manieren.

1. We geven openheid van zaken voor wat betreft ons bestuursverslag & Jaarrekening.

2. De kwaliteitskaarten van alle scholen in het land - en dus ook van het PCC - zijn te vinden via de onafhankelijke landelijke website 'Scholen op de kaart' van de VO-raad.
Deze website wordt van actuele en onafhankelijke informatie voorzien door de Onderwijsinspectie en het ministerie (DUO). Daarnaast worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers jaarlijks gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidonderzoek over prestaties, sfeer en veiligheidbeleving op school. De resutaten van deze onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken zijn eveneens beschikbaar via 'Scholen op de kaart'.
Via 'Scholen op de kaart' is het zodoende mogelijk om (regionale) scholen onderling goed te vergelijken, aan de hand van twintig indicatoren. De links naar de PCC-vestigingen vindt u hieronder:

Voortijdig schoolverlaten

Uiteraard willen we dat onze leerlingen met een diploma het PCC verlaten. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Er is dan sprake van ‘voortijdig schoolverlaten’. Een voortijdig schoolverlater is formeel een jongere tussen 12-23 jaar die van school is gegaan zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder havo-, vwo- of mbo2-diploma. Leerlingen met een vmbo-diploma hebben nog geen startkwalificatie en zullen door moeten leren.

In onderstaand overzicht is het percentage leerlingen opgenomen dat zónder diploma het PCC heeft verlaten en ook niet meer naar school gaat teneinde alsnog een startkwalificatie te behalen. Bron: Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Alkmaar). De RMC heeft de wettelijke opdracht om iedereen die geen startkwalificatie heeft en niet meer naar school gaat te registreren.

2016-2017

Bovenbouw havo/vwo: 0,16% (landelijk streefcijfer (0,10%)
Bovenbouw vmbo: 0,86% (landelijk streefcijfer 1,00%)

2015-2016

Bovenbouw havo/vwo: 0,65%
Bovenbouw vmbo: 0,82%