Ouderraad

Ouderraad

Het PCC is een school met vijf vestigingen en iedere vestiging heeft zijn eigen ouderraad. De voorzitters van de ouderraden van de vestigingen vormen samen het bestuur van de oudervereniging.
Een goede samenwerking tussen ouderraad en schooldirectie vinden wij van het grootste belang, benadrukt Hans Nijdeken, voorzitter college van bestuur van het PCC: 

“We zijn blij met onze betrokken ouderraden/oudervereniging en waarderen de inzet van hen die hierin participeren. De inbreng van deze ouders/verzorgers is van vitaal belang voor een goede relatie tussen onze school en ouders/verzorgers.”

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad (OR) is een informeel overlegorgaan voor de directie. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad ook niet wettelijk vastgesteld.
Op onze scholen hebben de ouderraden regelmatig overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken op de vestiging. De mening en het advies van ouderraadsleden op diverse terreinen wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Daarnaast kunnen ouderraden advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (mr) over alle zaken die ouders aangaan. Ze hebben hiermee de mogelijkheid de mr zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren en op deze manier - via de mr – invloed uit te oefenen; in de ouderraad komt alle informatie samen, die van belang is voor de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad of in het bestuur van de oudervereniging.

In de praktijk worden ouderraden regelmatig betrokken bij het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van de gang van zaken op school, bijvoorbeeld tijdens het Open Huis.
Ook houden ze zich bezig met het bevorderen van goed contact tussen school en ouders, maar vooral ook met de belangenbehartiging van ouders/verzorgers.

Samenwerking

Sinds 2015 organiseren we jaarlijks twee ouderraadbijeenkomsten, waarbij leden van de schoolleiding intensief met leden van de diverse ouderraden in gesprek gaan, ideeën uitwisselen, plannen voorleggen of beleid voorbespreken/evalueren. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: ict-beleid, leerlingbegeleiding, ouderparticipatie, het nieuwe schoolplan 2019 – 2023 en het mentoraat.
Iedere bijeenkomst levert inzichten op waarmee we ons onderwijs en de begeleiding en communicatie verder kunnen verbeteren.

    Contact

    Ouders/verzorgers kunnen voor vragen terecht bij de voorzitter van de ouderraad van de eigen vestiging. Zij zijn als volgt te bereiken:

    Interview met Esther Faber 

    Esther Faber was tien jaar lang intensief bij het PCC betrokken als lid van de ouderraad én de medezeggenschapsraad. Haar drie kinderen bezochten alle onze school. De laatste deed in de zomer van 2020 eindexamen.

    Tijd voor een terugblik…