Downloadpagina

Aanmeldingsformulieren

  • Aanmeldingsformulier brugklas (medio januari 2023)
  • Aanmeldingsformulier hogere leerjaren; beschikbaar via afdelingsleiders bovenbouw
  • Vwo-Xtra toelatingsprocedure

Afwezigheid
Zie: ‘Vakantie, Verlof, Verzuim, Ziekte, Afwezigheid’

Beleidsplan (Schoolplan)
Zie: ‘Organisatie’

Bestuur
Zie: ‘Organisatie’

Bevorderingsnormen

Per 1 augustus 2022

Cambridge

Chomebooks

Examenreglement

Financien
Zie: ‘Organisatie’

Jaarkalenders:

Klachten
Zie: ‘Regelingen’

Leerlingenstatuut

Mentorenoverzicht

Organisatie

Profielindeling

Programma voor toetsing en afsluiting (PTA)

Schoolgidsen

Schoolplan
Zie ‘Organisatie’

Regelingen

Start van het schooljaar

  • Start van het nieuwe schooljaar (medio juli 2023)

(Raad van) Toezicht
Zie ‘Organisatie’

Vakantie, Verlof, Verzuim, Ziekte, Afwezigheid

Wervingsdata (open huis, ouderinformatieavonden, leerlingmiddagen)