Onze organisatie

Het PCC heeft een bestuursvorm, waarbij een eindverantwoordelijk college van bestuur wordt ondersteund door een directie. Er is ook een raad van toezicht met een toetsende en controlerende functie. Onze leerlingen denken mee via de leerlingenraden.

Het PCC bestuur

Stichting Petrus Canisius College heeft een eenhoofdig college van bestuur. De bestuurder is de heer drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM. Hij vormt het bevoegd gezag en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het beleid van het PCC. De bestuurder is de werkgever van alle medewerkers.

Hans Nijdeken
Voorzitter College Bestuur

Informatie college van bestuur

'We hebben 2600 individuen in huis, aan wie we recht doen door ze ieder zo goed mogelijk en op hun eigen behoefte afgestemd maatwerk aan te bieden. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de huidige en toekomstige maatschappij te kunnen functioneren, wil het PCC leerlingen meer meegeven dan alleen het diploma. Vanuit de traditie waarin de school staat is de identiteitsvorming een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van leerlingen binnen onze school. Van mens worden tot medemens, is een opdracht die binnen het PCC ook aan de orde is.'
de heer drs. H.A. Nijdeken
Voorzitter college van bestuur
Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw open en goed voorbereid tegemoet treden.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en is zijn werkgever. Leden van deze raad voeren hun werkzaamheden voor het PCC uit als nevenfunctie. De raad van toezicht van het PCC bestaat uit:

Klaas Kirpensteijn (vz)
Zelfstandig gevestigd consultant/fiscaal adviseur, toezicht en bestuur, voorzitter raad van commissarissen Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen, voorzitter stichting administratiekantoor Van der Gragt BV, voorzitter college van regenten Wildemanshofje Alkmaar, voorzitter Stichting Kaeskoppenstad Alkmaar, lid raad van toezicht van Stichting Alkcare, lid bestuur Stichting Onderwijs Steunfonds.
Voorzitter Raad van Toezicht
Marie-Trees Meereboer
Directeur Veluws College Walterbosch, Apeldoorn.
Lid Raad van Toezicht
Rian van Dam
Burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, voorzitter raad van toezicht OOV Zaanstad, lid comité van aanbeveling Ysbrandgrafiekprijs Alkmaar.
Lid Raad van Toezicht
Angelien Landstra
Eigenaar van Leadership Solutions BV, secretaris Made With Maude foundation.
Lid Raad van Toezicht
Jörgen Koelemeij
Directeur mbo College Hilversum, externe examinator InHolland Haarlem, penningmeester Zonnebloem Akersloot, lid coöperatie Zon op Akersloot
Lid Raad van Toezicht

Informatie raad van toezicht

'Het lidmaatschap van de raad van toezicht van het PCC stelt mij in de gelegenheid om mijn kennis en ervaring in dienst te stellen van een belangrijke maatschappelijke instelling, want wat is er nu belangrijker dan goed onderwijs? Ik heb het PCC leren kennen als een prachtige organisatie, waar het fijn werken en leren is in een prettige sfeer. Het PCC is zoveel meer dan een 'leerfabriek'. Naast kennisoverdracht proberen we leerlingen en medewerkers te stimuleren en te helpen zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, zodat onze leerlingen hun idealen kunnen waarmaken en een mooie plek kunnen innemen in de maatschappij. Dát is goed onderwijs en daar gaat het tenslotte allemaal om.'
Klaas Kirpensteijn

Voorzitter raad van toezicht PCC

Medezeggenschapsraad (mr)

Een actieve medezeggenschapsraad (mr) is cruciaal voor onze school om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Minimaal vijf ouders vertegenwoordigen de belangen van de ouders/verzorgers in de raad van het PCC. Dit zijn meestal ouders die ook zitting hebben in één van de ouderraden. In de mr praten we samen met het bestuur bijvoorbeeld over het leerlingenstatuut, de totale begroting van de school en allerlei andere centrale regelingen.

De medezeggenschapsraad van het PCC is bereikbaar via voorzitter Lisa Oskamp

Telefoon
072 5112283