Over PCC

Over het PCC – Petrus Canisius College

Onze school heeft een bestuursvorm, waarbij een eindverantwoordelijk College van Bestuur wordt ondersteund door een directie. Er is ook een Raad van Toezicht met een toetsende en controlerende functie.

Missie

De missie beschrijft de primaire doelstelling, het bestaansrecht van het PCC, vanuit de identiteit van de organisatie:

Het PCC stimuleert en helpt leerlingen hun ambities waar te maken.

Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voortdurend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken.

Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen succesvol te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een internationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te treden.

In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.

Visie

De visie is datgene waar het PCC de komende jaren voor wil gaan, de doelen die het PCC de komende jaren wil bereiken:

Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw open en goed voorbereid tegemoet treden.

Ons aanbod sluit aan bij de ambities en interesses van de leerling. Onze leerlingen komen sneller op de goede plek en zijn kansrijk door een heldere profilering van onze vestigingen.

Onze medewerkers ervaren een plezierig werkklimaat waarin ruimte is voor persoonlijke ontmoeting en ontwikkeling in een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

Ons onderwijsbeleid leggen we steeds voor een aantal jaar vast in een schoolplan. We geven iedereen die daarin is geïnteresseerd graag een helder en evenwichtig beeld van onze school. Daarom leggen we verantwoording als in ons bestuursverslag en de jaarrekening, die altijd beschikbaar zijn via onze schoolgidsen. Zo is precies te zien wat er binnen onze school gebeurt, wat onze resultaten zijn, wat we doen aan kwaliteitszorg en hoe de bedrijfsvoering is.

Contactgegevens van college van bestuur en directie, samenstelling van de raad van toezicht, schoolplan, bestuursverslag en jaarrekening is te vinden in onze schoolgidsen.

Veelgestelde vragen

Over PCC
Waar staat het PCC voor en waarin onderscheiden de vestigingen zich van elkaar?
Waar komen de leerlingen van het PCC vandaan?
Waaruit bestaat de PCC-gedragscode?
Waaruit blijkt onze katholieke identiteit?
Wat zijn de slagingspercentages van het PCC
Wat doet het PCC aan kwaliteitszorg?
Hoe is inspraak door ouders (en leerlingen) geregeld binnen het PCC?