Alles over het PCC

School draait om veel meer dan het behalen van een diploma. We werken op een manier die aansluit bij de keuzes van individuele leerlingen, hun talenten en ambities. Zo kunnen leerlingen persoonlijke doelstellingen halen met de docent als coach. Er is ruimte voor eigen keuzes.

Waar het bij ons
om draait

Maatwerk

Op het PCC kiezen we voor leerdoel-denken, in plaats van methode-denken. Het onderwijs sluit daardoor meer aan op jouw keuzes, talenten en ambities. In de praktijk betekent het niet dat iedereen altijd precies dezelfde les volgt. Het draait om het behalen van jouw persoonlijke doelstellingen met de docent als coach. Daardoor zul je je bij ons op school extra gemotiveerd voelen. Je krijgt de
ruimte om je eigen keuzes te maken!

PCC Studieplanner

Als je op de middelbare school zit, zul je merken dat goed plannen belangrijk is. Hoe veel tijd heb je nodig voor je huiswerk? Wanneer moet het af zijn? En wanneer staat dat belangrijke proefwerk gepland? De docenten helpen je daar graag bij.
Op de meeste vestigingen kun je de speciale
PCC studieplanner gebruiken. Daarmee plan je je schoolwerk en houd je tijd over voor andere belangrijke zaken, zoals vrienden en sport.

Klaar voor de maatschappij

Na vier, vijf of zes jaar PCC ben jij klaar voor een vervolgopleiding én voor de maatschappij. Bij ons volg je namelijk ook lessen ‘burgerschap’. Je leert kritisch denken en je mening geven, je leert hoe je op een positieve manier deel uitmaakt van de maatschappij. En je leert van anderen, bijv. door ontmoetingen met leerlingen van verschillende komaf. Ook werk je regelmatig samen met vervolg-opleidingen en bedrijven. Handig, want zo kun je betere keuzes maken voor je toekomst.

Ondernemen in het onderwijs

We kiezen voor een schoolbrede profilering op ondernemen in het onderwijs en het nadrukkelijk - op allerlei manieren - naar binnen halen van de buitenwereld. Zo laten we onze leerlingen al jong ervaren dat een vak juist ook buiten de muren van het leslokaal zijn nut heeft.

Juist als de leerling merkt dat bepaalde kennis of vaardigheden buiten de school een grote waarde heeft, krijgt die kennis of vaardigheid meer betekenis voor hem. En wanneer iets betekenis heeft voor een leerling, motiveert dat. Dan ontstaat ook onderwijs dat boeit, uitdaagt en nieuwsgierig maakt naar wat er nog meer te leren en te ervaren is.

Alle ‘ondernemende initiatieven’ van onze vestigingen, verzamelen we trots op ons PCC-Ondernemersplein.

Het PCC

Veelgestelde vragen

Hoe is inspraak door ouders (en leerlingen) geregeld binnen het PCC?

Leerlingen en ouders worden op het PCC van harte uitgenodigd om mee te praten over zaken die de school betreffen. Elke vestiging heeft een leerlingenraad en een ouderraad. Deze zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school.

Regelmatig betrekken we ouders bij onze school door het organiseren van thema-avonden over allerlei onderwerpen.
In de schoolgidsen is meer gedetailleerde informatie te vinden over inspraak in onze school. Je vindt de schoolgids op de vestigingspagina's, elke vestiging heeft namelijk een eigen schoolgids.

Wat doet het PCC aan kwaliteitszorg?

We besteden veel aandacht en energie aan onze kwaliteit en dus ook aan ons kwaliteitszorgsysteem. De wens om goed onderwijs te verzorgen, onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden, lesuitval zoveel mogelijk tegen te gaan, e.e.a. systematisch te verbeteren en resultaten te verantwoorden, liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast is het de afgelopen jaren ook een nadrukkelijker thema geworden van de Onderwijsinspectie.

Wat is een goede school en wie bepaalt dat?
Goede informatie is noodzakelijk voor een helder en evenwichtig beeld van een school. Het PCC geeft daarom graag openheid van zaken met betrekking tot alles wat in de school gebeurt, onze resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering.

De kwaliteitskaarten van alle scholen in het land - en dus ook van het PCC - zijn te vinden via de onafhankelijke landelijke website 'Scholen op de kaart' van de VO-raad.
Deze website wordt van actuele en onafhankelijke informatie voorzien door de Onderwijsinspectie en het ministerie (DUO).
Daarnaast worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers jaarlijks gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidonderzoek over prestaties, sfeer en veiligheidsbeleving op school. De resultaten van deze onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken zijn eveneens beschikbaar via onderstaande links:

Wat zijn de slagingspercentages van het PCC

Over het geheel genomen zijn we tevreden over onze slagingspercentages. Die liggen - net als de gemiddelde cijfers die onze leerlingen halen voor het centrale examen - meestal rond het landelijk gemiddelde. Toch werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en proberen onze examenresultaten verder te optimaliseren.

De slagingspercentages van onze scholen zijn te vinden via onderstaande links:

Waaruit blijkt onze katholieke identiteit?

Belangrijk voor ons zijn begrippen als: rechtvaardigheid, respect en solidariteit voor elkaar en onze medemens. Dat tonen we door elkaar te accepteren zoals we zijn; dik of dun, leerling of leraar, wit of zwart. We zijn allemaal mensen en we hebben respect voor elkaar. Aan pesten hebben we dan ook de pest.
En - wat op een school héél erg belangrijk is - we streven ernaar samen rechtvaardig te zijn; dat zal niet altijd lukken, want we blijven mensen, maar iedereen mag ons erop aanspreken.

Verder hebben we op het PCC niet alleen aandacht voor de studie, maar staan we in vieringen, gedurende de projecten levensbeschouwelijke vorming, bij andere lessen en evenementen (zoals de jaarlijkse PCC-Actiedag), stil bij de dingen die om ons heen gebeuren.

Leerlingen en medewerkers die zich in het voorgaande kunnen vinden, zijn welkom bij ons, ongeacht de eigen geloofs- en/of levensovertuiging.

Waaruit bestaat de PCC-gedragscode?

Op het PCC werken we vanuit zes kernwaarden die duidelijk maken waar we voor staan:

 1. Ontmoeting
 2. Vertrouwen
 3. Eigenheid
 4. Spiritualiteit
 5. Traditie
 6. Verwondering

Bij deze zes kernwaarden hoort de PCC-gedragscode, die geldt als leidraad voor ons gedrag. Deze code bespreken we in de eerste maanden van het eerste schooljaar met de leerlingen in het kader van lessen over sociale omgangsvormen.
Ook praten we dan uitgebreid met ze over pesten, onder meer naar aanleiding van het bekijken van een toneelstuk hierover. Pesten wordt niet getolereerd op het PCC.

De gedragscode hangt in alle vrij toegankelijke ruimtes van onze schoolgebouwen en ook in de volgende schooljaren herinneren we onze leerlingen indien nodig steeds aan de gezamenlijk gemaakte afspraken.

Waar komen de leerlingen van het PCC vandaan?

Ongeveer 40% van de leerlingen van het PCC is afkomstig uit de verschillende wijken van Alkmaar. De overige leerlingen komen veelal op de fiets uit plaatsen in de omgeving van Alkmaar, zoals Petten, Nieuwe Niedorp, Langedijk, Middenbeemster, Castricum, Heiloo en alle dorpen daartussen. Door de bijzondere opleidingen en keuzemogelijkheden heeft onze school een regio-functie.

Waar staat het PCC voor en waarin onderscheiden de vestigingen zich van elkaar?

Het PCC is een school met een breed aanbod aan opleidingen, waar leerlingen heel wat te kiezen hebben; op alle vestigingen zijn specials en bijzondere keuzemogelijkheden beschikbaar.

Met ingang van augustus 2020 verlegt het PCC zijn koers.
Er verandert het een en ander aan de instroomplekken van nieuwe brugklassers; zo kunnen bijvoorbeeld eerstejaars leerlingen die atheneum, gymnasium of havo willen doen, meteen al starten op PCC Het Lyceum. De komende jaren zal ons onderwijs daarnaast sterk leerdoel-gericht worden vormgegeven, waarbij mogelijkheden, ambities, interesses en behoeften van de leerling het uitgangspunt vormen.
Dus welk middelbare schooladvies de leerling ook krijgt, op het PCC kan hij/zij elke opleiding doen. Daarbij valt er op het PCC heel veel zelf te kiezen. Binnen elke opleiding zijn er allerlei keuzemogelijkheden en ‘specials’.

Op het PCC kan een leerling altijd zijn eigen pad kiezen:

 • PCC Oosterhout is ons Vakcollege, voor leerlingen met een vmbo-tl-, kb- en bb-advies. Leerlingen die nu al weten dat ze de techniek in willen, kiezen daar voor het Vakcollege Techniek. Leerlingen die later met mensen willen werken, gaan voor het Vakcollege Allround.
 • Je bent op PCC Fabritius welkom met een vmbo kader/vmbo-tl-, vmbo-tl- of een vmbo-tl/havo-advies. Leerlingen die de havo aankunnen stappen tijdens hun schoolcarrière over naar

    PCC Het Lyceum, onze vmbo-tl-leerlingen begeleiden we via een gedegen maatwerk-traject naar

   hun diploma.

 • PCC Het Lyceum is onze school voor havo, atheneum, gymnasium en vwo-Xtra, waar leerlingen in het eerste jaar (of later in de schoolcarrière) instromen met een havo- of vwo-advies.
 • PCC Heiloo is onze vestiging voor instroom in het eerste jaar van leerlingen met een kaderberoeps-, vmbo-tl-, havo-, of vwo-advies. Een kleinschalige vestiging waarvan de leerlingen voor het derde schooljaar overstappen naar een van onze bovenbouwvestigingen in Alkmaar.
 • PCC Bergen is een gezellige kleine school, eveneens voor leerlingen met kaderberoeps-, vmbo-tl-, havo-, of vwo-advies, die voor hun derde schooljaar overstappen naar een van onze bovenbouwvestigingen in Alkmaar.

Op de websites van de vestigingen is te zien welke bijzondere keuzemogelijkheden de verschillende vestigingen hebben voor uw kind.