De
missie
en
visie
van
het
Een
katholieke
school

Het PCC is een moderne school met een lange traditie. Op
25 maart 1927 werd het Petrus Canisius College opgericht en in 1994 sloten tien andere scholen in Alkmaar, Bergen en Heiloo zich aan. Zo ontstond de huidige school met vijf vestigingen, zijn brede onderwijsaanbod van vmbo, havo, atheneum en gymnasium en Internationale Schakelklassen.

Missie

Het PCC stimuleert en helpt leerlingen hun ambities waar te maken.

Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voortdurend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken. Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen succesvol en gelukkig te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een internationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te treden. In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.

Visie

Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw open en goed voorbereid tegemoet treden.

Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voortdurend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken. Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen succesvol en gelukkig te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een internationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te treden. In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.

Ambitie

Het Petrus Canisius College stimuleert en daagt ambitieuze leerlingen en medewerkers via persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en goede begeleiding uit zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, zodat zij hun idealen waarmaken en daarmee een mooie en succesvolle plek innemen in de maatschappij. Deze ambitie is de waarde die we als onderwijsinstellingen beloven te leveren aan onze leerlingen en medewerkers.

Schoolplan

Ons onderwijsbeleid leggen we steeds voor een aantal jaar vast in een schoolplan. We geven iedereen die daarin is geïnteresseerd graag een helder en evenwichtig beeld van onze school. Daarom leggen we verantwoording als in ons bestuursverslag en de jaarrekening, die altijd beschikbaar zijn via onze schoolgidsen. Zo is precies te zien wat er binnen onze school gebeurt, wat onze resultaten zijn, wat we doen aan kwaliteitszorg en hoe de bedrijfsvoering is.

In de periode 2023-2027 werken we vanuit het Schoolplan ‘Ondernemend, Ambitieus, Professioneel’ dat vanaf oktober 2023 op deze plek beschikbaar zal zijn.

Onze zes kernwaarden

ontmoeting
We werken samen vanuit patronen en opvattingen waarvan we gedurende een lange periode hebben ervaren dat die bij ons horen.
eigenheid
We vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan het karakteristieke en kenmerkende van individuele leerlingen en medewerkers.
vertrouwen
We hebben geloof in de betrouwbaarheid van de ander en in het gegeven dat we op elkaar kunnen rekenen.
verwondering
We stellen ons open voor wat er gebeurt in de wereld om ons heen en leren ook om te gaan met ontwikkelingen die we niet hadden voorzien.
traditie
We zoeken contact met elkaar om elkaar leren kennen, verschillen te overbruggen en zo samen te kunnen optrekken.
spiritualiteit
We gunnen elkaar een bezield leven met voldoende ruimte voor bewustwording en persoonlijke innerlijke ervaring.

Het Petrus Canisius College is een katholieke school. Dat betekent dat we als school onze wortels hebben in de katholieke traditie. Daar horen wat ons betreft zes kernwaarden bij die sturend zijn voor de school, medewerkers en leerlingen. Onze katholieke identiteit als school is gelegen in het verlangen om die relevante waarden over te dragen. Ze maken duidelijk waar we als school voor staan en zijn zichtbaar in de keuzes die we maken.

Katholieke school

Groei van ieder mens is alleen mogelijk, wanneer iedereen elkaar de ruimte geeft om te zijn wie hij of zij is en kan worden. We zijn ons ervan bewust dat we samen een school vormen en dat betekent dat we met elkaar rekening houden en elkaar het beste gunnen, ongeacht afkomst, overtuiging of geaardheid. Binnen ons ontwikkelingsgericht onderwijs staat daarom respect voor elkaar en de wereld om ons heen centraal. Deze houding zit in de haarvaten van onze school en heeft alles met deze tijd te maken.Onze kernwaarden hebben we verwerkt in een gedragscode voor medewerkers en leerlingen, waarin het respectvol met elkaar omgaan centraal staat. Deze ‘PCC-gedragscode’ of ‘respectcode’ functioneert binnen alle vestigingen als leidraad voor ons gedrag:

  • Respecteer jezelf: Volg je eigen weg, maak weloverwogen keuzes en houd daarbij altijd rekening met de ander.

  • Respecteer anderen: Wees vriendelijk, open en hulpvaardig, behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

  • Respecteer afspraken: Zorg ervoor dat je op tijd bent, houd je aan de schoolregels, wees betrouwbaar.

  • Respecteer de werksfeer: Werk mee aan een prettig en rustig leef- en werkklimaat, waarin door iedereen goed kan worden gewerkt.

  • Respecteer je omgeving: Houd het schoolgebouw schoon en heel, zorg dat je gedrag ook buiten school positief bijdraagt aan een gezond milieu.

  • Schat jezelf en de ander ‘op waarde’: Maak gebruik van je eigen talenten en waardeer investeringen die in jou worden gedaan.

Onze docenten dragen – naast respect voor elkaar – een aantal (eigentijdse) deugden over, zoals: samenwerking, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfrespect, naastenliefde en interesse. Binnen de uitgangspunten van onze school en de kaders van ons schoolplan, putten zij uit verschillende en persoonlijke bronnen als het gaat om morele opvoeding. We gaan daar regelmatig met elkaar over in gesprek en geven zo gezamenlijk vorm aan ons jaarthema.

Als school willen we leerlingen afleveren die beseffen wat medemenselijkheid inhoudt en weten wat nodig is om een goed medemens te zijn. We leren ze dat ze geen ‘eilandje’ zijn, onze lessen staan in het teken van goed burgerschap en we gaan daarbij discussie over een weerbarstige praktijk niet uit de weg.