Privacyverklaring PCC

Het PCC heeft, als onderwijsinstelling, te maken met personen, en daarom ook met persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen; we mogen ze natuurlijk alleen maar gebruiken voor die doeleinden waarvoor we ze, als school, nodig hebben.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
 • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen overeen identificeerbare natuurlijke persoon. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt denken aan:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leerlingnummer
 • Schoollocatie

Welke maatregelen nemen wij?

Het PCC voldoet steeds aan de nieuwste wetgeving en heeft diverse technische en organisatorische maatregelen in gebruik op het gebied van informatiebeveiliging:

 • Wij hebben in het kader van informatiebescherming en privacy (IBP) eenaantal documenten beschikbaar: het IBP-beleidsplan, een IBP-privacyreglement en een protocol voor het geval er iets mis gaat met (persoons)gegevens. In deze documenten staat uitgebreider hoe wij met de gegevens omgaan.
 • Wij werken met een functionaris gegevensbescherming (FG), bureau L2P, die adviseert over privacy-aangelegenheden: Privacy- en gegevensbescherming | L2P.
 • Wij hebben een Privacy Officer en een Information Security Officer die monitoren en adviseren over technische en organisatorische maatregelen rond gegevensbescherming en databeveiliging.
 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
 • Wij houden besturings- en beveiligingssoftware actueel, en zorgen voor periodieke risicoanalyses.
 • Het gebruik van WAF security (Web Application Firewall) om zogenaamde cyberaanvallen te blokkeren.
 • Wij hosten ons web met een gecertificeerd datacentrum: https://webflow.com/security
 • Het PCC heeft een verwerkingsregister waarin zij de verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens vastlegt.
 • Het PCC deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Stichting Petrus Canisius College zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn(en) zijn: gedurende de gehele schoolcarrière van de leerling en de daarna wettelijk geldende bewaartermijn.

Rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens, zoals:

 • Inzage (en afschrift) van de persoonsgegevens die wij verwerken
 • Rectificatie (het corrigeren van (onjuiste of onvolledige) gegevens)
 • Verwijdering van persoonsgegevens
 • Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem dan contact op via ibp@pcc.nu.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie over uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klachten?

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ibp@pcc.nu. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Het PCC werkt met cookies. Het cookie-beleid wordt verklaard op de website (onderin) via deze link: https://www.pcc.nu/Privacy statement websitegebruik